venres, 3 de setembro de 2010

Prazas de Bolseiros en centros residenciais docentes

Convócanse 30 prazas de colaborador@ s bolseir@ s nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo, dependentes da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, da forma que a seguir se relaciona:

CRD A Coruña: 18 prazas.

CRD Ourense: 6 prazas.

CRD Vigo: 6 prazas.

Para optar á praza é preciso que concorran ou se acrediten, se é o caso, os seguintes requisitos:

  • Ser español/a, calquera que sexa o título xurídico polo que posúa a nacionalidade española, ou ser nacionais dun país membro da Unión Europea, estranxeir@ s, residentes en España no momento de asinar a súa solicitude.
  • Non estar en posesión do título académico que habilita para actividades profesionais, amenos que este título supoña un nivel ou grao inferior a dos estudios que pretende realizar.
  • Ter cumprido, como mínimo, 18 anos.
  • Estar inscrit@ ou matriculad@, no curso 2010/2011, nun centro oficial universitario.
  • O estado de saúde d@ colaborad@ r bolseir@ deberá permitir o normal desenvolvemento da vida docente da residencia.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 3 de outubro de 2010.

Máis información DOG Nº 169 Xoves, 2 de setembro de 2010

Ningún comentario:

Publicar un comentario