luns, 31 de xaneiro de 2011

Novas Prazas do Programa Xuventude no Mundo

A Xuventude no Mundo é un programa de mobilidade que puxo en marcha en 2010 a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado para procurar que os mozos e mozas de Galicia obteñan experiencias de educación non formal no estranxeiro, amplíen o seu coñecemento idiomático e o seu nivel de independencia e responsabilidade. No ano pasado foron 200 os mozos e mozas galegos que participaron nestas viaxes, en 18 destinos diferentes durante as dúas edicións que se convocaron en 2010.

Nesta terceira edición, que se prolongará ata o mes de setembro, a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado oferta un total de 140 prazas en 14 intercambios con destino a 12 países, onde se abordarán diferentes temáticas de traballo:

 • Rimini (Italia) do 21 ao 28 de febreiro. Temática: A fotografía como medio de difusión das actividades xuvenís
 • Hungría (Holloko) do 2 ao 9 de marzo. Temática: O patrimonio cultural e natural de Hungría
 • Cartaxena (Colombia) do 16 ao 23 de marzo Temática: Incidencia da cultura na formación da xuventude
 • Noyan (Francia) do 21 ao 28 de marzo. Temática: Patrimonio, cultura e historia dos pobos
 • Ceska Trebova (Chequia) do 25 de marzo ao 1 de abril. Temática: Diversidade cultural
 • Santa Cruz (Chile) do 28 de marzo ao 4 de abril. Temática: Cultura, tradicións e costumes do campo chileno.
 • Brolo (Italia) do 1 ao 8 de abril. Temática: Valor da cultura no futuro
 • Figueira da Foz (Portugal) do 9 ao 16 de abril. Temática: Estratexias de participación no combate contra a exclusión social
 • Chisinau (Moldova) do 2 ao 9 de maio. Temática: Mozos europeos con valores comúns
 • Yaroslav (Rusia) do 13 ao 20 de maio. Temática: Etnias minoritarias
 • Wakayama (Xapón) do 28 de maio ao 5 de xuño. Temática: Os valores orientais
 • Vezprem (Hungría) do 1 ao 8 de xullo. Temática: Pros e contras da globalización
 • Iguaçú (Arxentina) do 1 ao 24 de agosto. Temática: A preservación da selva na triple fronteira
 • Yeveran (Armenia) do 14 ao 21 de setembro. Temática: O emprego e a globalización

As prazas teñen un custo que varía entre os 250 euros e os 1.000 euros e serán adxudicadas por orde de inscrición, que se fará mediante o correo electrónico a través do apartado programas europeos da web www.xuventude.net . Os períodos de inscricións varían segundo o intercambio e deberanse seguir os prazos que se indican neste portal de xuventude.

xoves, 20 de xaneiro de 2011

Becas Euromadrid

Bolsa publicada en: www.eurobecas.net
Entidade convocante: Caja Madrid
Localidade: Reino Unido ou Irlanda
Descrición: Bolsas para estancia de 7 semanas nunha cidade a determinar entre agosto e setembro 2011
Inscrición e prazo: Ata o 24 febreiro

Bolsas complementarias a Beca Erasmus

Bolsa publicada en: www.eurobecas.net
Entidade convocante: Caja Madrid
Localidade: Estranxeiro
Descrición: Axuda económica para complementar a axuda que a Unión Europea concede ao estudante para realizar as súas prácticas no estranxeiro baixo o Programa Erasmus
Inscrición e prazo: Ata o 24 febreiro

Becas para traductores

Bolsa publicada en: http://xuventude.xunta.es/ (apartado bolsas e axudas)
Entidade convocante: Parlamento da Unión Europea
Localidade: Luxemburgo
Descrición: Período de prácticas remuneradas para tradutores no Parlamento da Unión Europea. Precísase ter un perfecto coñecemento dunha das linguas oficiais da Unión Europea ou da lingua oficial dun país candidato á adhesión e un coñecemento profundo doutras dúas linguas oficiais da UE
Inscrición e prazo: Ata o 15 febreiro

Becas para Licenciados en Bioloxía, Farmacia...

Bolsa publicada en: http://imaisd.usc.es/guiaconvocatorias.asp

Entidade convocante: Instituto de Investigación Biomédica (INIBIC)

Localidade: A Coruña

Descrición: Búscase licenciado en bioloxía, farmacia, química, medicina ou similar para a realización dunha tese doutoral dentro dun proxecto de investigación cuxo principal obxectivo é a procura e caracterización do mecanismo molecular afectado en condrocitos humanos que leva ao desenvolvemento da artrose. Valórase experiencia previa en bioloxía molecular e cultivo celular

Inscrición e prazo: ma.dolores.mayan.santos@sergas.es (María Mayán). Tfno 981 176 399 ext. 292843

mércores, 19 de xaneiro de 2011

Bolsas para artistas

As Bolsas para Artistas UNESCO-Aschberg favorecen a mobilidade de novos artistas co fin de abrirlles novas perspectivas, permitirlles establecer un diálogo intercultural e expoñelos á diversidade cultural.
O programa ofrece residencias en todo o mundo a novos artistas (entre 25 e 35 anos). Comparte varios dos obxectivos da Convención sobre a Protección e a Promoción da Diversidade das Expresións Culturais (2005) que preconiza os intercambios culturais e subliña a creatividade e a necesidade para os artistas de enriquecerse ao contacto doutras culturas.
Estas experiencias de residencia exercen un papel catalizador no desenvolvemento das expresións artísticas de todas as culturas do mundo.

O Programa de bolsas UNESCO-Aschberg ofrece bolsas nos ámbitos das artes visuais, a creación literaria e a música.

Estas bolsas poden buscarse por rexións ou por disciplinas artísticas

Máis información en www.unesco.org pinchando en cultura-diversidade cultural-diversidade das expresións culturais-Unesco Aschberg bolsas.

Axudas para a elaboración de guións para películas de longametraxe.

O Instituto da Cinematografía e das Artes Audiovisuais convoca para o ano 2011 axudas para a elaboración de guións para películas de longametraxe realizadas en calquera das linguas oficiais españolas mediante réxime de concorrencia competitiva.
As axudas outorgaranse a proxectos de guións orixinais de ficción, non admitíndose na presente convocatoria adaptacións de obras preexistentes nin de carácter documental.

Beneficiarios.
Poderán acceder ás devanditas axudas exclusivamente persoas físicas de nacionalidade española ou nacionais de Estados Membros da Unión Europea con residencia en España.

Prazo

O prazo de presentación de solicitudes remata o 15 de febreiro de 2011, inclusive.

Información

BOE do 15 de xaneiro de 2011. http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/15/

Becas para estudios postgrado

O Goberno da India, baixo os auspicios do Consello Indio de Relacións Culturais (ICCR), www.iccrindia.net, no marco do Programa de Intercambio Cultural entre a India e España, ofrece cinco bolsas aos estudantes de España que desexen estudo (coa excepción de Medicina e Odontoloxía) de postgrao ou os niveis de investigación en universidades e institucións educativas na India durante o ano académico 2011-2012.
As bolsas inclúen a matrícula e as taxas do curso, ademais dunha cantidade fixa de gastos de subsistencia. As bolsas concédense por un ano con posibilidade de renovación.

A data límite para a recepción de solicitudes de inscrición na Embaixada da India, a Avenida Pío XII, 30-32, (28016) Madrid, será o 7 de febreiro de 2011.

A solicitude debe especificar o curso ao que o candidato desexa someterse, xunto coa universidade ou instituto da súa elección na India.
É importante que os candidatos presenten seis copias da solicitude xunto con copias certificadas dos títulos (traducidos ao Inglés). Aqueles que desexen realizar cursos de doutorado ou post-doutorado deben achegar a sinopse do proxecto de investigación proposto. É imprescindible que os candidatos teñan un coñecemento axeitado de Inglés e, para iso, deberán presentar unha copia do curso (s) aprobados no idioma Inglés.


Máis información na Embaixa da India en España, www.embassyindia.es, teléfono 91 345 11 12

Becas para estudios de Metroloxia

O Centro Español de Metroloxía convoca unha bolsa que ten por obxecto a especialización en Metroloxía e actividades complementarias no campo do termometría, dun Técnico Superior en Formación Profesional de Segundo Grao, ou de Módulos Profesionais de Nivel 3 ou de Ciclos Formativos de Grao Superior ou con titulación equivalente, das familias profesionais de «Química» ou «Electricidade e Electrónica».

Requisitos que debe reunir o solicitante
Poderán ser beneficiarios da bolsa de formación de especialistas en Metroloxía convocada pola presente Resolución, aquelas persoas físicas que, tendo plena capacidade de obrar e non estando inhabilitadas para a obtención de axudas e subvencións públicas, reúnan os seguintes requisitos:
a) Ter a nacionalidade española ou dun Estado membro da Unión Europea ou estranxeiro, con residencia legal en España no momento de solicitar a bolsa.
b) O solicitante deberá encontrarse en posesión do título académico axeitado, ou acreditar o aboamento dos dereitos para a súa expedición, ao termo do prazo de presentación de solicitudes, despois de ter que finalizar os estudos correspondentes ao devandito título no ano 2002 ou posterior.
c) Os títulos obtidos no estranxeiro ou en centros españois non estatais deberán estar validados ou recoñecidos no momento de presentar a solicitude.
d) Non padecer enfermidade nin defecto físico que impida o desenvolvemento da actividade formativa que constitúa o obxecto da bolsa.

Prazo

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación da convocatoria no «Boletín Oficial do Estado».

Información

BOE do 18 de xaneiro de 2011. http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/18/

Bolsas para a Republica Checa

O Ministerio de Educación, Xuventude e Cultura Física da República Checa ofrece 7 bolsas para os Cursos de Verán de Estudos Eslavos (Praga- 2 bolsas, Brno 3 - bolsas, Olomouc -2 bolsas). A bolsa cobre a residencia en establecementos universitarios en réxime de pensión completa, matrícula e excursións.


Organizadores:
Cursos de Verán de Estudos Eslavos están organizados polas Universidades Públicas en diferentes lugares da República Checa (Praga, Brno, Olomouc) durante o verán de 2011.
Requisitos dos solicitantes:
Ter suficiente coñecemento da lingua checa ou outra estranxeira (inglés, alemán ou francés). Os cursos son divididos en catro niveis segundo o coñecemento do checo - principiantes e tres niveis de avanzados.
Os candidatos que conseguen a bolsa recibirán aviso da parte da Universidade (aprox. en maio 2011) e deberán responder o antes posible á Universidade para confirmar a participación no curso.


Candidaturas:
As candidaturas para as bolsas dos Cursos de Verán de Estudos Eslavos deberán presentarse por correo na Embaixada da República Checa nos formularios correspondentes antes do 18 de marzo de 2011
Dirección: Avenida Pío XII, 22 -24, 28016, Madrid, Tel.: 91 353 18 80

A candidatura debe conter:
1) aplicación - aplicacións son dispoñibles nas páxinas web das Universidades Públicas checas (indicadas máis abaixo), que organizan os Cursos de verán.
2) currículo vitae
3) carta de motivación

Máis información sobre os Cursos de Verán de Estudos Eslavos:

LŠSS Praha 29.7.- 6.8.2011: http://lsss.ff.cuni.cz/
LŠSS Olomouc 23.7. - 20.8 2011: http://lsss.upol.cz/
LŠSS Brno 23.7. - 20.8.2011: http://www.phil.muni.cz/kabcest/

Embaixada da República Checa: http://www.mzv.cz/madrid


Bolsas para idiomas

O Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca convoca bolsas para cursos de verán e cursos de longa duración en Dinamarca.
A partir do ano escolar 2011/2012, as bolsas de longa duración e de verán no marco dos Convenios Culturais destinaranse especificamente a estudantes de postgrao altamente cualificados, así como a mozos investigadores que desexan afondar nos seus estudos da lingua e cultura danesa, ou nunha área de estudo relacionada con Dinamarca, como por exemplo estudos de deseño, de medioambiente, etc.
O prazo de presentación da solicitude dunha bolsa de longa duración é o 28 de febreiro de 2011.
O prazo de presentación da solicitude dunha bolsa de verán é o 28 de marzo de 2011.

Máis información en www.ambmadrid.um.dk/es

Practicas para traductores

Está aberto o prazo de inscrición para un período de prácticas remunerados para tradutores no Parlamento da Unión Europea. A data de inscrición finaliza o 15 de febreiro de 2011 e o periodo de prácticas comenzaría en xullo
Os períodos de prácticas remunerados para tradutores estarán reservados a titulados universitarios ou de centros asimilados, co fin de que poidan completar os coñecementos adquiridos durante os seus estudos e familiarizarse coa actividade da Unión Europea e, en particular, do Parlamento Europeo.

Requisitos
Todo candidato a un período de prácticas remunerado para tradutores deberá:
- ser nacional dun Estado membro da UE ou dun país candidato (Croacia, a Ex República Iugoslava de Macedonia ou Turquía);
- ter cumprido 18 anos na data de comezo das prácticas;
- non ter gozado de ningún outro período de prácticas remunerado, nin ter desempeñado un traballo remunerado durante máis de catro semanas consecutivas, nunha institución europea ou nun grupo político ou no gabinete dun deputado ao Parlamento Europeo;
- ter finalizado, antes da data límite de presentación das solicitudes, estudos universitarios dunha duración mínima de tres anos avalados por un título;
- ter un perfecto coñecemento dunha das linguas oficiais da Unión Europea ou da lingua oficial dun país candidato á adhesión e un coñecemento profundo doutras dúas linguas oficiais da Unión Europea.


A duración dos períodos de prácticas remunerados para tradutores é de tres meses. Os períodos de prácticas poderanse prorrogar excepcionalmente por un máximo de tres meses.

Data de inicio das prácticas Período de inscrición
1 de xaneiro 15 de xuño - 15 de agosto
1 de abril 15 de setembro - 15 de novembro
1 de xullo 15 de decembro - 15 de febreiro
1 de outubro 15 de marzo - 15 de maio

Aconsellase non esperar ao último día destes prazos para presentar a súa candidatura; teña en conta que o elevado número de candidaturas pode saturar o sistema.
Os períodos de prácticas para tradutores realízanse en Luxemburgo

Máis información e formulario de solicitude na web:
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=5&language=ES

Bolsas para o Congreso dos diputados

O Congreso dos Deputados convoca 3 bolsas individuais para realizar as tarefas ou estudos aplicados de carácter documental, estatístico, informativo, analítico e institucional relacionados cos órganos e a actividade da Unión Europea en xeral ou calquera outra colaboración práctica relacionada coa Unión Europea.
Cada unha das tres bolsas terá unha duración de doce meses e a súa contía total será de 12.900 € brutos por ano.

Requisitos:
a) Ter obtido a licenciatura ou título equivalente nos tres anos anteriores á data da publicación oficial desta convocatoria.
b) Acreditar preparación teórica específica en materias relacionadas cos órganos ou actividades da Unión Europea e, no seu caso, experiencia práctica sobre tales materias.
c) Non ter gozado doutra bolsa do Congreso dos Deputados ou do Senado.
d) Posuír unha competencia suficiente en lingua castelá e en lingua inglesa, como mínimo, e noutras linguas de países membros da Unión Europea.
e) Ter nacido despois do 1 de xaneiro de 1979.

O prazo para presentar solicitudes estará abaerto ata o 27 de xaneiro de 2011.
Máis información no BOE do 6 de xaneiro de 2011 e en www.congreso.es

Axudas a investigacion

A Fundación Banco Herrero convoca 7 axudas á investigación científica para aspirantes procedentes de todo o territorio español, destinadas á promoción e desenvolvemento de traballos científicos ou estanzas en Universidades ou outros Centros de Investigación españois ou estranxeiros, preferentemente en campos do coñecemento económico, empresarial e social.
A contía individual das axudas é de 5.000 euros, podendo variar este importe en atención ao presuposto e circunstancias de cada proposta.

Bases xerais
1. Poderán optar ás axudas todas as persoas que reúnan, a xuízo do Padroado, os requisitos precisos para o seu desfrute.
2. As axudas terán unha duración máxima dun ano.
3. A remuneración do importe asignado efectuarase da seguinte forma: o 30% ao iniciarse o traballo; outro 30% tras a aprobación por parte da Fundación do avance semestral, e o resto á aprobación do traballo final.
4. Os candidatos realizarán a solicitude a través dunha aplicación informática dispoñible na web www.bancoherrero.es ( Fundación Banco Herrero/axudas á investigación) ou ben en www.bancosabadell.es (Sociedade/Fundacion/Fundacion Banco Herrero/Axudas á Investigación).

O prazo para a presentación de solicitudes finaliza o día 31 de xaneiro de 2011.

luns, 17 de xaneiro de 2011

Bolsas do Programa Salvador de Madariaga en Florencia

O Ministerio de Educación convoca 16 bolsas e contratos do Programa Salvador de Madariaga no Instituto Universitario Europeo de Florencia (IUE).


As áreas científicas que poderán ser obxecto dos proxectos a realizar no IUE son:
a) Historia e civilización. Reconsiderando a historia de Europa. Historia da expansión europea. Historia da cultura (séculos XV a XX). A Historia das ideas e a Historia da ciencia. Estado, Economía e Réximes políticos (séculos XV a XX). Historia internacional e Historia da integración europea. Xénero, muller e familia.
b) Economía. Estatística e econometría. Macroeconomía. Microeconomía.
c) Dereito. Europeización do dereito privado. Impacto da constitucionalización e a ampliación sobre o dereito da Unión Europea. Impacto da globalización no dereito internacional e os dereitos humanos: Perspectiva europea.
d) Ciencias políticas e sociais. Transformación de goberno e democracia. Cambio social. Estudo comparativo de políticas públicas. Estruturas políticas e sociais e comportamento. Relacións internacionais e seguridade. Teoría social e política.


A duración máxima das axudas será de corenta e oito meses. As axudas estrutúranse en dous períodos diferenciados, o primeiro en réxime de bolsa e o segundo de contrato en prácticas.

As axudas comprenderán:
Unha dotación económica mensual de 1.400 € durante a fase de bolsa dos dous primeiros anos e de 1.500 € durante a fase de contrato durante o terceiro e cuarto ano.
Unha axuda de viaxe de incorporación para o primeiro e outra para o terceiro ano por un importe total de 700 € cada unha.
Os beneficiarios das axudas serán incorporados ao réxime xeral da Seguridade Social e terán a cobertura da asistencia sanitaria do sistema de Seguridade Social.


Requisitos: título de licenciado ou equivalente, en materias xurídicas, económico-empresariais, político-sociolóxicas, ou de humanidades, para a realización do doutorado nos devanditos campos.
Ter finalizado os estudos aos que se refire o parágrafo anterior, con posterior ao 1 de xaneiro de 2002 e ser menor de 35 anos no momento de incorporarse ao Instituto.
O prazo de presentación de solicitudes estará abaierto ata o 31 de xaneiro de 2010.
Máis información no BOE do 8 de xaneiro de 2010 e en www.educacion.es

martes, 11 de xaneiro de 2011

Bolsas de Promoción exterior

O Igape convoca 16 bolsas de promoción exterior que teñen como obxectivo fundamental o de formar especialistas en comercio e investimento internacional e colaborar na internacionalización do tecido empresarial galego. O prazo de presentación de solicitudes polos novos titulados interesados remata o próximo 3 de febreiro.

O obxecto destas axudas diríxese a formar a especialistas no ámbito internacional á vez que realizan prácticas encamiñadas á captación de investimentos e expansión exterior da empresa galega; as prácticas estarán referidas á detección de potenciais investidores estranxeiros cara a Galicia, busca de oportunidades de negocio e investigación das posibilidades de cooperación internacional entre empresas galegas e estranxeiras.

As bolsas estarán dotadas cunha cantidade base anual de 19.460 euros que poderá ascender ata 34.000 euros dependendo do país e cidade de destino.

Os bolseiros escollidos no marco desta convocatoria xa publicada no DOG (3 de xaneiro) realizarán, entre outras, prácticas referidas á busca de oportunidades de negocio para as empresas galegas ou á captación de investimentos cara á Galicia. As bolsas terán unha duración máxima de doce meses que poderá ser prorrogada polo Igape por un máximo doutro ano adicional.

Máis información: DOG (3 de xaneiro

luns, 10 de xaneiro de 2011

bolsas Leonardo da Vinci dentro do proxecto MoGal

Abrése o prazo de solicitude de participación no proceso selectivo a segunda convocatoria,para as bolsas Leonardo da Vinci dentro do proxecto MoGal.
As becas están destinadas a mozos e mozas galegos/as entre 18 e 30 anos con titulación FP e/ou Universitaria.

Nesta convocatoria ofértanse:
- 4 bolsas para Holanda,11 para Irlanda,15 para Francia,10 para Italia e 8 para República Checa (Praga).
- O período de estancia é de 12 semanas desde finais de abril ata mediados de xullo.
- As prácticas non son remuneradas e cubren gastos de aloxamento, curso de preparación lingüística,seguro de responsabilidade civil, viaxe a custo real ata un máximo de 200 euros e parte da manutención.

O prazo de envío de solicitudes empeza o martes día 11 de xaneiro ás 00:00 h e remata o 22 de xaneiro ás 24:00 h

Deben enviarse os documentos anexados debidamente cumprimentados: o CV, modelo europeo cuberto no idioma do país de destino que se solicita en primeiro lugar e a solicitude debidamente cumprimentada. Non se admiten escritos manualmente.

Para máis información www.xuventude.net no apartado programas europeos ou no tfno 881 999 567

mércores, 5 de xaneiro de 2011

Bolseiros/as para axencia de medios onlineELOXIA MEDIA, importante axencia de medios (internet, telefonía móbil e TV dixital interactiva) especializada en comunicación en soportes interactivos selecciona un bolseiro para as súas oficinas centrais de Vigo
Requisitos:
- Titulación en Publicidade e RRPP, Periodismo, ADÍA especialidade de Mercadotecnia
- Non ter traballado con contrato laboral que recoñeza a titulación obtida
- Ter finalizado a súa formación universitaria nos últimos tres anos
- Dominio Paquete Office
- Usuario/a habitual e activo de Internet

Os interesados poden inscribirse na oferta en rede traballa:
https://www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/empleoTrabaja

Bolsas de investigación no Centro de Investigación Forestal de Lourizán

A Consellería do Medio Rural convoca axudas de apoio á formación en tarefas investigadoras para dous titulados superiores, no Centro de Investigación Forestal de Lourizán.
As axudas desenvolveranse dentro dos seguintes campos de investigación:
a) Mellora xenética foresta: titulación de Enxeñaría de montes.
b) Caracterización molecular de especies forestais: titulación de Enxeñaría de montes. Licenciatura en bioloxía.
Non poderán participar na convocatoria os que xa teñan o título de doutor.
A duración das bolsas convocadas será de 9 meses.
Durante o período de bolsa, a contía das axudas será de 1.150 € mensuais brutos.
O prazo de presentación de solicitudes estará aberto ata o 5 de febreiro de 2011.

Máis información no DOG do 4 de xaneiro de 2011 e en http://mediorural.xunta.es

martes, 4 de xaneiro de 2011

Os centros quérote únense como centros onde se pode realizar a proba do VIH de maneira gratuita, para máis información podedes consultar a páxina:

http://xuventude.xunta.es/querote-mais.html
http://dxsp.sergas.es

Exposición Xaneiro
Centro Social de Boiro

Figura Humana "Expresión visual"
Eva Moreno Herrera.
Esta Licenciada en Belas Artes, nacida en Suiza e actualmente residindo na vila de Noia, iníciase no mundo da pintura aos 6 anos. Actualmente dirixe a súa propia galería "Hoxeartestudios" en Noia,
un estudio taller co que a artista sempre soñou, un lugar onde poder realizar
as súas obras e ofrecer enseñanza individualizada.
Compaxina a súa labor creativa ca pedagóxica exercendo tamén
de profesora de Ensinanza
Secundaria no Colexio Mª Assumpta.

Nova Lei do tabaco

Se queredes obter mais información sobre a chamada nova Lei do Tabaco, neste enalce podedes consultala.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20138.pdf

E para calquera dúbida ou consulta ou reclamación polo incumprimento da Lei
podédesvos dirixir a:

Berta Gomez Tato

Responsable del PGPVST (Programa Galego de Vida sen Tabaco).

Departamento Territorial de Sanidad. A Coruña.

Tfl. 981155800 - 981155836
berta.gomez.tato@sergas.es

luns, 3 de xaneiro de 2011

Axudas para desprazamento do Concello de Boiro

Finalmente amplíase o prazo ata o 15 de xaneiro do 2011 para solicitar as axudas ao desprazamento para o alumnado que curse estudios técnicos, medios ou superiores ou para o alumnado con necesidades educativas especiais.