xoves, 28 de maio de 2015

cursos de formación da Escola Itinerante de Turismo

1.   Curso Atención ao cliente en hostelería
Destinado a persoal de establecementos hosteleiros en contacto con clientes. Analizará a calidade e técnicas na atención, tipoloxías de cliente, tratamento de queixas e reclamacións etc.
Data: 2 xuño de 17.00 horas a 21.00 horas
Lugar: Centro Social de Boiro


Destinado a persoal e contacto cos clientes e xerentes de establecementos hosteleiros. Estudiaránse tipoloxías de discapacidades, consecuencias e pautas de atención a clientes con necesidades especiais no entorno dos negocios  hosteleiros.
Data: 9 xuño de 17.00 horas a 21.00 horas
Lugar: Centro Social de Boiro

Voluntariado europeo

Unha praza libre para un proxecto de SVE en Sicilia (Italia) que comeza o 1 de xullo e ten unha duración de 9 meses. A temática principal é a inmigración e as actividades interculturais. @s interesad@s deveb poñerse en contacto neste mail ariadna.navarro@abertal.org.

martes, 26 de maio de 2015

FORMACIÓN NO CS EN XUÑO

Xa podes apuntarte en todiños!!!


Mostra de teatro infantil en Ribeira


III Premios emprende-Gaiás

Tes en mente un proxecto cultural? A Cidade da Cultura axúdache a poñelo en marcha cos III Premios Emprende Gaiás-Sixto Seco. Presenta a túa idea antes do 15 de xullo!

Bolsas Faro

Dende finais do mes de abril comeza unha nova edición do Programa Faro, para estudantes menores de 30 anos. As axudas concederanse para realizar prácticas relacionadas cos contidos da propia titulación en empresas radicadas en Europa, Asia, Estados Unidos, Canadá e Oceanía., cunha duración de 5 a 8 meses. O 31/12/2017 é a data límite de inicio das estancias.

Maís info neste enlace

xoves, 21 de maio de 2015

Prazas para socorristas en Ribeira

Convocatoria do proceso selectivo para a elaboración dunha listaxe para a cobertura temporal de 37 prazas de SOCORRISTA ACUÁTICO en espazos naturais para a prestación do Servizo de Salvamento e Socorrismo nas praias do Concello de Riveira.

Mais info en http://www.riveira.es/documento/socorrista-acuatico/

Formación de coaching de empresa gratuíta: Factoría de éxito!

A Factoría do Éxito, que ten como obxectivo formar ás persoas con responsabilidades na súa organización en materia de xestión do talento persoa, combina formación en habilidades e actitudes de éxito, cun coaching executivo a nivel individual. Na xornada traballaranse habilidades e ferramentas necesarias para contribuír ao logro das metas establecidas polos propios participantes tanto nas súas vidas persoais coma profesionais.

O obxectivo concreto desta Factoría do éxito é que as persoas asistentes sexan capaces de xestionar os seus desafíos cun novo nivel de motivación e confianza; coñecerse mellor mellorando a capacidade de autoxestión e de relación coas demáis persoas e coñecer as claves dunha comunicación exitosa que permita conseguir obxectivos que impliquen interactuar cos demais.
 
Máis información desta actividade e inscrición no seguinte enlace:
http://economia.cersiaempresa.org/convoca…/convocatoria.php…

Bases para a Concurso de carteis da feira celta de Porto do Son


mércores, 20 de maio de 2015

Campamentos para perosas con discapacidade:


http://xuventude.xunta.es/2015052016192/campamentos-de-veran-especificos-para-persoas-con-discapacidade-2015.html

Curso de direct@r de tempo libre

En Boiro organizaremos un curso intensivo de direct@r de tempo libre nos meses de xuño e xullo, anímate!!! na OMIX dámosche toda a info que necesitas

Ollo! temos dúas opcións ou pola semana ou os fins de semana


Obradoiro de poesía para crianzas

Obradoiro de poesía con Ledicia Costas na cidade da cultura
O sábado, para nenos de 6 a 9 anos.
E o domingo, para rapaces de 10 a 12.
A partir das 12 horas na Biblioteca e Arquivo de Galicia. Entrada de balde previa inscrición.
Inscrición
https://www.cidadedacultura.gal/gl/evento/das-ondas-traido-6-9

Prazas de cooperación


A oficina europea de selección convoca 60 prazas de administradores Área Cooperación na UE, solicitudes ata 9 de xuño http://bit.ly/1GlM0qR

Axudas de mobilidade para o sector creativo galego

1. Objeto y finalidad de la convocatoria.
Siguiendo con su política de apoyo a los profesionales del sector creativo gallego y dentro del marco fijado por su programa Energía Creativa, el MAC convoca en 2015, al igual que ya hizo el año anterior, veinte ayudas de movilidad con el objetivo de contribuir a la generación de redes internacionales de colaboración y la adopción de buenas prácticas dentro de los sectores artístico, creativo y cultural de Galicia.
Estas ayudas de movilidad del MAC están destinadas a cubrir parcial o totalmente los gastos de viaje y alojamiento fuera de España de profesionales de los sectores artístico, creativo y cultural interesados en internacionalizar sus proyectos, expandir su red de contactos internacionales o conocer de primera mano prácticas profesionales innovadoras no habituales en Galicia.
Algunos ejemplos de proyectos elegibles son: visitas profesionales a organizaciones artísticas y culturales de referencia en el exterior, búsqueda de socios internacionales, reuniones preparatorias de proyectos internacionales, asistencia a eventos profesionales internacionales, desarrollo de proyectos en el extranjero, consolidación de contactos profesionales internacionales, asistencia a cursos de formación, etc.
2. Beneficiarios.
Podrá ser beneficiario de estas ayudas cualquier profesional del sector artístico, creativo y cultural (artistas, gestores culturales, diseñadores, productores, investigadores, críticos, etc.) residente en Galicia (será necesario acreditar al menos un año de residencia en Galicia).
Aparte de las mencionadas en el punto anterior, no se contemplan otras restricciones (edad, disciplina artística, etc.), aunque se concederá prioridad a las solicitudes de aquellos profesionales que se encuentren iniciando o afianzando sus carreras.
El número máximo de representantes de una organización que podrá solicitar la ayuda será de dos por proyecto. Cada uno de los cuales deberá solicitar la ayuda de forma individual.
3. Dotación económica.
Cada ayuda estará dotada de 500€ netos para cubrir, total o parcialmente, gastos de desplazamiento y alojamiento.
Todos los gastos de desplazamiento y alojamiento derivados del viaje deberán ser justificados documentalmente y se adjuntarán a la memoria del proyecto.
4. Plazos de solicitud y ejecución. Notificación de concesiones.
El plazo de solicitud de las ayudas estará abierto entre el lunes 18 de mayo y las 14.00 horas del lunes 15 de junio de 2015. Las solicitudes se realizarán mediante este formulario de inscripción.
El listado definitivo de seleccionados será publicado el 29 de junio de 2015 en la web del MAC y los beneficiarios serán informados personalmente a través de correo electrónico.
Los viajes se realizarán a partir de la fecha de concesión y hasta el 15 de diciembre de 2015.
5. Socios.
Para solicitar estas ayudas es imprescindible que el solicitante cuente con un socio u organización de acogida en el país de destino. Dicha organización deberá expedir una carta de invitación (en castellano o inglés) en la que se especifiquen, al menos, los siguientes datos:
 • Nombre del solicitante de la ayuda.
 • Nombre de la organización de acogida.
 • Vínculo profesional de la organización de acogida con el solicitante.
 • Motivo de la visita.
 • Resultados esperados de la visita.
 • Esta carta de invitación será adjuntada a la solicitud de la ayuda.
6. Documentación requerida.
Formulario de inscripción online debidamente cumplimentado en el que se facilitarán los siguientes datos:
 • Datos personales y de contacto.
 • Currículum vítae.
 • Descripción del proyecto para el cual se solicita la ayuda.
 • Datos de la organización de acogida y persona de contacto en la misma.
 • Presupuesto de gastos del viaje.
 • Prueba documental de llevar al menos un año residiendo en Galicia.
 • Carta de invitación de la entidad de acogida.
Aquellos solicitantes que resulten seleccionados deberán aportar la siguiente documentación adicional tras ser informados de la concesión:
 • Documento de identidad.
 • Datos bancarios para el ingreso de la ayuda.
 • Compromiso de aceptación debidamente cumplimentado.
7. Pago de las ayudas.
El pago de las ayudas se realizará tras la recepción del compromiso de aceptación debidamente cumplimentado y firmado por parte del beneficiario, y tras haber presentado la documentación necesaria.
8. Compromisos de los beneficiarios.
Los beneficiarios se comprometen a desarrollar su viaje en los plazos y términos previstos en el proyecto presentado en sus respectivas solicitudes. Cualquier modificación del proyecto presentado en la solicitud deberá ser comunicada al MAC para su aprobación.
Los beneficiarios autorizan a que se cite su nombre y el del proyecto llevado a cabo en cualquier comunicación pública o publicación que el MAC considere oportuno realizar sobre su actividad.
Al finalizar el proyecto, los beneficiarios deberán entregar una memoria justificativa.
9. Justificación de las ayudas.
En un plazo de máximo de dos semanas tras la realización del viaje, el beneficiario deberá remitir al MAC su memoria de justificación junto con copias de los gastos de desplazamiento y alojamiento realizados durante el viaje. Dicha memoria constará, al menos, de la siguiente información:
 • Nombre y apellidos del beneficiario.
 • Organización de acogida.
 • Fechas de inicio y finalización del viaje.
 • Descripción del viaje (organizaciones y personas visitadas, actividad desarrollada, acuerdos y colaboraciones cerradas, etc.). (máx. 400 palabras)
 • Resultados alcanzados y valoración de los mismos. (máx. 400 palabras)
 • Otros resultados previstos a medio y largo plazo gracias al viaje. (máx. 250 palabras)
 • Relación de gastos de desplazamiento y alojamiento, soportado mediante copias de las facturas y tickets de los mismos.
 10. Incumplimiento y otras consideraciones.
La constatación de que la información facilitada por el beneficiario fuera falsa o el incumplimiento de lo establecido en estas bases podría suponer la devolución de la ayuda íntegra otorgada -no reembolso de los gastos en los que hubiera incurrido el beneficiario-.
El MAC se reserva el derecho a hacer modificaciones o tomar iniciativas no reguladas en estas bases, siempre que supongan mejoras que contribuyan a la mejora de la convocatoria.
  Ayudas de movilidad 2015
  Formulario de inscripción

DESAFÍOS DO ECOSISTEMA CULTURAL GALEGO ANTE A AXENDA EUROPA 2020. XESTIÓN CULTURAL

Moi moi recomendable... esta xornada sobre xestión cultural de balde no Consello da Cultura GalegaMartes, 26 de maio Coordinación: María Xosé Agra Romero, membro do Plenario do Consello da Cultura Galega

16:30 horas
Presentación da sesión

16:45 horas
Novos retos para a xestión cultural
Alfons Martinell, director honorífico da Cátedra Unesco Políticas Culturais e Cooperación e profesor mérito da
Universitat de Girona

17:45 horas
Pausa

18:00 horas
João B. Serra, profesor do Politécnico de Leiria, foi presidente da Fundação Cidade de Guimarães, Capital Europeia da Cultura
Guimarães 2012

18:30 horas
Teresa Albuquerque, Fundaçao Casa Mateus

19:00 horas
Marcos Lorenzo, economista e consultor cultural

19:30 horas
Debate final e conclusións


Inscricións neste enlace:
http://consellodacultura.gal/evento/200289

martes, 19 de maio de 2015

Experiencias en tecnoloxía de código aberto

O vindeiro día 12 de xuño terá lugar a xornada (r)evoLuƧión, evento que pretende ser un punto de encontro de experiencias inspiradoras para profesionais do eido tecnolóxico e para todas aquelas persoas interesadas en tecnoloxías de código aberto en calquera sector da sociedade.

Este evento, organizado por AGASOL en colaboración coa AMTEGA, contará coa presenza de relatores como Juan Freire ou Javier de la Cueva. Teremos a oportunidade de compartir experiencias e coñecemento con empresas galegas e estatais con presenza internacional como son Paco y Lola, OpenROV, ICARTO, Anubia, IGALIA… Consulta o programa e apúntate canto antes!
A asistencia é de balde, previa inscrición en http://www.agasol.gal/eventos

Bolsas de mobilidade

O Museo de Arte contemporánea de Gas Natural Fenosa convoca 20 bolsas de mobilidade para o sector creativo galego http://bit.ly/1cMnnaO

Interesante proposta do Foro ecolóxico


NEXOS CON...Claudia Piñeiro

A Cidade da Cultura convida a compartir unha tarde de literatura coa autora arxentina Claudia Piñeiro, coñecida polas súas novelas policiais e autora de libros tan exitosos como Las viudas de los jueves ou Tuya.

Será o vernes 22 de maio nunha sesión especial do ciclo de literatura da Cidade da Cultura Nexos, que desta volta trasladarase á Sala Eisenman para celebrar un encontro máis íntimo coa escritora, guionista e dramaturga arxentina.
Nexos convida… arrancará ás 17:30 horas cun café no que os participantes poderán compartir as súas impresións e anécdotas sobre a literatura de Claudia Piñeiro. A segunda parte desta xornada consistirá nun diálogo-entrevista entre a autora arxentina e o escritor e xornalista lucense Luis Pousa, no que ambos os dous disertarán sobre libros pero tamén sobre a relación estreita co cine ou o teatro.

Bolsas da deputación de Ourense

A Deputación Provincial de Ourense convoca 10 bolsas internacionais, o prazo para solicitudes é ata o 20 de maio http://bit.ly/1ENlEvi

Premio Fotopoético "Carballo mirando ao mar". Fotopoema
 • Inscricións:
  Do 30 De Abril o 25 De Maio, ambos incluídos
 • Requisitos:
  • Poderán participar neste concurso todas aquelas persoas interesadas, sen límites de idade ou nacionalidade. Na modalidade de fotopoema a participación pode ser individual ou colectiva.
  • Cada autor ou autora poderá participar, en total, cun máximo de 3 obras, xa sesan individuais ou colectivas, xa sexan nunha única modalidade ou en varias.
  • Os traballos presentados deben ser orixinais, non publicados anteriormente de ningunha forma ou premiados con anterioridade en ningún outro certame. En todos os traballos debe ter unha presenza explícita e positiva o espazo natural Razo-Baldaio, do municipio de Carballo.
  • Poderanse presentar fotografías en branco e negro ou cor, naturais ou manipuladas, con total liberdade de técnica e de procedemento, acompañadas dun poema en galego de entre 4 e 30 versos.Cada fotopoema deberá presentarse tanto en soporte físico como dixital, e deberá levar un título en galego.
  • Os traballos deberán presentarse no Rexistro do Fórum Carballo ou por correo certificado en sobre pechado. Máis información de forma de presentación nas bases completas.
 • Dotación:
  Un premio de 1.250 euros

 • Contacto:
  Concello de Carballo
  Praza do Concello, s/n - 15100 - Carballo
  Tel.: 981 704 100
  www.carballo.gal
 • Ruta de senderismo Boiro-Lousame


  mércores, 13 de maio de 2015

  Contratación de vixiantes medioambientais

  Contratación de 4 vixiantes medioambientais como persoal laboral temporal para o Consorcio das Mariñas. Titulación esixida: Graduado en ESO. Máis info neste enlace

  Educadora Familiar

  O concello de Rianxo publicou o anuncio para a contratación laboral temporal de 1 educador-a familiar.
  O prazo de presentación de instancias será desde o 14/05/2015 ata o 19/05/2015 (ambos incluídos).
  No suposto de presentarse a instancia fóra do rexistro xeral do Concello, sexa nalgún rexistro autorizado da Xunta de Galicia ou nalgunha oficina de correos, será necesario adiantala por fax ao núm. 981.866.628 ou 981.843.629, antes do remate do prazo, para que sexan tidas en conta.
  As instancias para participar neste proceso poden recollerse no mostrador de información do Concello, neste sitio web e na Sede electrónica municipal (sede.concelloderianxo.es). Na parte traseira da dita instancia indícase a regulación mínima a ter en conta.

  Peóns de limpeza de praias para Rianxo

  O concello de Rianxo publicou o anuncio para a para a elaboración dunha listaxe de contratación laboral temporal de peóns de limpeza de praias.
  O prazo de presentación de instancias será desde o 14/05/2015 ata o 19/05/2015 (ambos incluídos).
  No suposto de presentarse a instancia fóra do rexistro xeral do Concello, sexa nalgún rexistro autorizado da Xunta de Galicia ou nalgunha oficina de correos, será necesario adiantala por fax ao núm. 981.866.628 ou 981.843.629, antes do remate do prazo, para que sexan tidas en conta.
  As instancias para participar neste proceso poden recollerse no mostrador de información do Concello, neste sitio web e na Sede electrónica municipal (sede.concelloderianxo.es). Na parte traseira da dita instancia indícase a regulación mínima a ter en conta.

  "animadores-as turísticos" para Rianxo

  Convocatoria de proceso de selección para a elaboración dunha listaxe de contratación laboral temporal de "animadores-as turísticos"


  O concello de Rianxo publicou o anuncio para a para a elaboración dunha listaxe de contratación laboral temporal de animadores-as turísticos.
  O prazo de presentación de instancias será desde o 14/05/2015 ata o 19/05/2015 (ambos incluídos).
  No suposto de presentarse a instancia fóra do rexistro xeral do Concello, sexa nalgún rexistro autorizado da Xunta de Galicia ou nalgunha oficina de correos, será necesario adiantala por fax ao núm. 981.866.628 ou 981.843.629, antes do remate do prazo, para que sexan tidas en conta.
  As instancias para participar neste proceso poden recollerse no mostrador de información do Concello, neste sitio web e na Sede electrónica municipal (sede.concelloderianxo.es). Na parte traseira da dita instancia indícase a regulación mínima a ter en conta.

  martes, 12 de maio de 2015

  Prácticas formativos para universitarios

  Programa FARO 2015-2017 para a realización de prácticas formativas de universitarios en empresas do estranxeiro http://bit.ly/1F95oGz

  Prazas de investigación na USC

  Convocatoria da USC para a contratación de persoal investigador:

  - 1 FP II - CICLO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS
  - 1 FP II - CICLO SUPERIOR EN QUÍMICA AMBIENTAL
  - 1 DOUTOR/A EN PEDAGOXÍA, PSICOLOXÍA
  - 1 LICENCIADO/A - GRAO EN FARMACIA
  - 1 ENXEÑEIRO/A TÉCNICO/A EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA
  - 1 DOUTOR/A EN QUÍMICAS ou DOUTOR/A EN FARMACIA
  - 2 LICENCIADOS/AS - GRAO EN FÍSICA
  - 1 DOUTOR/A EN INVESTIGACIÓN EN TECNOLOXÍAS DA INFORMACIÓN
  - 1 DOUTOR/A EN CIENCIA E TECNOLOXÍA INFORMÁTICA
  - 3 LICENCIADOS/AS - GRAOS EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA
  - 1 LICENCIADO/A - GRAO EN CC. DO MAR ou LICENCIADO/A- GRAO EN BIOLOXÍA
  - 1 LICENCIADO/A - GRAO EN MATEMÁTICAS
  - 1 LICENCIADO/A - GRAO EN BIOLOXÍA
  - 1 LICENCIADO/A - GRAO EN BIOLOXÍA OU CC. AMBIENTAIS
  - 1 LICENCIADO/A - GRAO EN FILOLOXÍA CLÁSICA, FILOLOXÍA ROMÁNICA, HISTORIA, HISTORIA DA ARTE LICENCIADO/A OU GRAO EN ECONOMÍA OU ADE
  - 1 LICENCIADO/A - GRAO EN ENXEÑARÍA INFORMÁTICA, LICENCIADO/A - GRAO EN FÍSICA, LICENCIADO/A - GRAO EN MATEMÁTICAS, LICENCIADO/A - GRAO EN ENXEÑARÍA DE TECNOLOXÍAS DE TELECOMUNICACIÓN, LICENCIADO/A - GRAO EN ENXEÑARÍA SUPERIOR EN INFORMÁTICA OU LICENCIADO/A - GRAO EN ENXEÑARÍA SUPERIOR EN TELECOMUNICACIÓNS

  Convocatoria: http://bit.ly/1J5dcKY
  Solicitudes até o 21 de maio.

  Búscanse monitores de tempo libre


  Recomendamos..

  O Sábado 6 de xuño ás 12 na Biblioteca da Cidade da Cultura e de balde..O deleite na palabra. Larpeiradas dos literatos

  12:00 | Relatorio: Donna Leon. Escritora estadounidense, afincada en Venecia desde 1981. Considerada a gran dama da literatura negra de hoxe, a súa obra foi publicada en trinta e catro países. Creadora do personaxe do comisario Brunetti (La 2, TVE), os seus libros están ateigados de referencias gastronómicas. A destacar entre eles El sabor de Venecia, escrito a catro mans coa súa amiga Roberta Pianaro. A súa última novela é Sangre o amor (Seix Barral, 2015).

  13:00 | Showcooking: Manuel Gago & Alberto Lareo. Como na literatura negra, ás veces na gastronomía creativa nada é o que parece, e o produto humilde disfrázase de manxar fastuoso, para sorpresa e abraio do comensal. A famosa técnica do trampantoxo (arte do engano) é coñecido desde a época de Roma, pero adquire un singular refinamento na cociña actual. Nexos propón nesta última seisón un percorrido pola historia do espellismo culinario da man de Manuel Gago, xornalista e profesor da USC, e do cociñeiro Alberto Lareo, chef do restaurante Manso.

  Para calquera dúbida contactar no teléfono 881 99 75 73 (de luns a venres, de 10 a 14 horas) ou no correo electrónico online@cidadedacultura.org.

  luns, 11 de maio de 2015

  Apoio a emprender

  Cultura e Educación convoca a 3ª edición dos premios ‘Emprende Gaiás-Sixto Seco’ en apoio a emprendedores culturais http://bit.ly/1FeV15O

  luns, 4 de maio de 2015

  Novas xuventude

  Becas de colaboradores-bolseiros en residencias xuvenís:
  http://xuventude.xunta.es/2015050416062/prazas-para-persoas-colaboradoras-bolseiras-nas-residencias-xuvenis.html

  Vacacións para nenas e nenos sen recursos:
  http://xuventude.xunta.es/2015050416069/vacacions-solidarias-campamentos-de-veran-para-nenos-e-nenas-sen-recursos.html

  Semana europea da Xuventude:
  http://xuventude.xunta.es/2015042916045/semana-europea-da-xuventude-2015.html

  Premio de comic:
  http://xuventude.xunta.es/2015050416072/13-certame-de-comic-de-cangas.html

  Premio de poesía:
  http://xuventude.xunta.es/2015043016060/xi-concurso-de-poesia-anomar.html

  Maio no centro social


  Bolsas Argo

  Bolsas Argo: estancias de formación en empresas de Europa, EEUU, Canadá, Asia e Oceanía http://bit.ly/1k74uBf

  Certificados xuventude

  Se participaches en Iniciativa Xove, Xuventude en Acción, Erasmus+, Xuventude no mundo, Campos de traballo e Galeuropa podes pedir o certificado de experiencias de educación non formal http://bit.ly/1xFYlDU

  PRAZAS DEPUTACIÓN DE LUGO PARA CENTROS DA 3ª IDADE

  Prazo: ata o venres 08.05.2015. Oposición libre

  Prazas convocadas:
  - PRAZA DE GOBERNANZA: título de diplomado ou grado.
  - PRAZA DE TRABALLADOR/A SOCIAL: título de diplomado ou grado en traballo social, ou equivalente.
  - PRAZA DE TÉCNICO: Título universitario de escola técnica relacionado coas tarefas do posto de traballo.
  - PRAZA DE OFICIAL DE MANTEMENTO: ciclo de FP ou título
  equivalente relacionado co posto de traballo.
  - PRAZA DE XEROCULTOR/A: técnico en coidados auxiliares de enfermería, ou técnico de atención sociosanitaria, así como o certificado de profesionalidade de atención sociosanitaria a
  persoas dependentes en institución sociais ou vías equivalentes.
  - PRAZA DE COCIÑEIRO/A: ciclo de FP ou título equivalente .
  - PRAZA DE CONDUTOR/A: Será necesario estar en posesión do título de EXB ou ESO, carné de conducir de clase B.
  - PRAZA DE LIMPADOR/A: EXB ou ESO.

  Para a posta en funcionamento dos centros de atención a terceira idade que xestiona SUPLUSA na provincia de Lugo.

  Bases convocatoria:
  http://www.deputacionlugo.org/portal_localweb_ag/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_12137_1.pdf#PAGE=18