xoves, 30 de setembro de 2010

traballar fóra de España

Traballo fóra de España, 2 Ofertas EURES que poden resultar de interese:

1. Profes@ r de linguas estranxeiras (español, francés ou alemán) para Reino Unido:

* Contrato temporal, xornada completa.
* O prazo de presentación de solicitudes remata o 21 de outubro de 2010.


1. Traduct@ r inglés-español para Holanda:

* Contrato temporal, xornada completa.
* O prazo de presentación de solicitudes remata o 8 de outubro de 2010.

para mais información http://updbarbanzanoia.wordpress.com/

Horario da Aula de informática do Centro Social

LUNS

MARTES

MERCORES

XOVES

VENRES

SÁBADO

DOMINGO

1

2

3

9-14h LIBRE

16-17.00h

Informática Adultos

17.00h- 18.45h

LIBRE

4

5

6

7

8

9

10

9-14h LIBRE

16-17.00h

Informática Adultos

17.00h- 18.45h

LIBRE

10-12h LIBRE

16.00h-18.00h

LIBRE

9-14h LIBRE

16-17.00h

Informática Adultos

17.00h- 18.45h

LIBRE

10-12h LIBRE

16.00h-18.00h

LIBRE

9-14h LIBRE

16-17.00h

Informática Adultos

17.00h- 18.45h

LIBRE

11

12

13

14

15

16

17

9-14h LIBRE

16-17.00h

Informática Adultos

17.00h- 18.45h

LIBRE

10-12h LIBRE

16.00h-18.00h

LIBRE

9-14h LIBRE

16-17.00h

Informática Adultos

17.00h- 18.45h

LIBRE

10-12h LIBRE

16.00h-18.00h

LIBRE

9-14h LIBRE

16-17.00h

Informática Adultos

17.00h- 18.45h

LIBRE

18

19

20

21

22

23

24

9-14h LIBRE

16-17.00h

Informática Adultos

17.00h- 18.45h

LIBRE

10-12h LIBRE

16.00h-18.00h

LIBRE

9-14h LIBRE

16-17.00h

Informática Adultos

17.00h- 18.45h

LIBRE

10-12h LIBRE

16.00h-18.00h

LIBRE

9-14h LIBRE

16-17.00h

Informática Adultos

17.00h- 18.45h

LIBRE

25

26

27

28

29

30

31

9-14h LIBRE

16-17.00h

Informática Adultos

17.00h- 18.45h

LIBRE

10-12h LIBRE

16.00h-18.00h

LIBRE

9-14h LIBRE

16-17.00h

Informática Adultos

17.00h- 18.45h

LIBRE

10-12h LIBRE

16.00h-18.00h

LIBRE

9-14h LIBRE

16-17.00h

Informática Adultos

17.00h- 18.45h

LIBRE

CURSO BÁSICO DE INFORMACION XUVENIL

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, convoca un curso de formación básica en información xuvenil. O prazo de presentación de solicitudes rematará o 15 de outubro e as sesións presenciais terán lugar no Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil de Galicia.

Curso de formación básica en información xuvenil

1.- Convocanse dúas edicións do Curso de formación básica en información xuvenil

2º.-Obxectivos.

Proporcionar aos participantes unha formación a nivel teórico-práctico sobre a información xuvenil e introducirlos nas áreas relevantes, competencias e habilidades necesarias neste campo.

3º.-Persoal a que vai dirixido.

Informadores xuvenís da Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil estudiantes ou titulados en TASOC e mozos e mozas menores de 30 anos que participen no ámbito do asociacionismo xuvenil.

4º.-Criterios de selección.

Terán prioridade os informadores xuvenís da Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil que traballen nun PIX, en segundo lugar os que traballen nas OMIX e por antigüidade. No caso de non pertencer á Rede Galega de Información e Documentación Xuvenil, a prioridade virá determinada pola orde de inscrición.

5º.-Desenvolvemento do curso.
O curso terá carácter semipresencial. É obrigatoria a asistencia e puntualidade as sesións presenciais do curso. Toda ausencia por enfermidade deberá ser xustificada debidamente polo interesado.
1. Duración: 60 horas.
Número de edicións: 2
2. Lugar e datas:

As sesións presenciais terán lugar no Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil de Galicia, en Santiago de Compostela, os dias 28 de outubro e 17 de decembro de 2010.

3. Nº de prazas: 20 por edición

6º.-Contidos.

Os contidos son os publicados no D.O.G. Nº 64 do Mércores, 7 de abril de 2010, nas páxinas 5.153 e 5.154.

7º.-Solicitudes.

O prazo de presentación rematará o 15 de outubro.
As solicitudes de admisión ao curso dirixiranse ao Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado da Consellería de Traballo e Benestar.

O modelo de solicitude descargase do portal www.xuventude.net, curso de formación básica en información xuvenil.

8º.-Certificacións de asistencia.
1. Outorgaráselles o correspondente certificado de asistencia aos alumnos que participen con regularidade e dedicación no desenvolvemento dos cursos. Para os efectos de avaliar os coñecementos adquiridos polos alumnos, realizaranse probas obxectivas a distancia ao longo do curso, e ao remate poderá levarase a cabo unha proba avaliativa presencial nas instalacións do Centro Coordinador de Información e Documentación Xuvenil de Galicia ou onde se indique no seu momento.

2. É obrigatoria a asistencia e puntualidade a todas as sesións presenciais dos cursos así como ás xornadas, encontros ou congresos que organice a Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado con temática relacionada coa xuventude durante a duración do curso.

3. Toda ausencia deberá ser xustificada debidamente polo interesado. A falta de asistencia, aínda que sexa xustificada, a máis do 15% das horas presenciais, impedirá a expedición da certificación anteriormente referida e dará lugar á baixa no curso coa perda de todos os dereitos. O alumno/a que se atope nesta situación realizará un traballo relacionado coa temática do curso.

9º.-Modificacións.

A Consellería de Traballo e Benestar, a través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado poderá suspender o curso se non houbese un mínimo de alumnos, así como modificar o desenvolvemento, horarios, datas e os contidos do curso anunciado co fin de adaptalo ás necesidades da Administración, así como ás distintas continxencias que poidan xurdir.

10º Asistencia.

A asistencia a este curso será gratuíta para as alumnas e alumnos seleccionados.
Máis información no teléfono: 981 58 39 00

OMIXBoiro: CURSO DE MEDIADORES EN SAÚDE

OMIXBoiro: CURSO DE MEDIADORES EN SAÚDE: "Destinatarios: persoas entre 18 e 30 anos, estudantes de ciencias sociais e da saúde e personas interesadas no tema. Data: 4 de octubro de..."

mércores, 29 de setembro de 2010

CURSO DE MEDIADORES EN SAÚDE


Destinatarios:
persoas entre 18 e 30 anos, estudantes de ciencias sociais e da saúde e personas interesadas no tema.

Data: 4 de octubro de 2010. Lugar: Casa da Cultura. Noia.

Horario: 10:00 a 14:00 h. e 16:00 a 20:00 h.

OBXECTIVOS
Clarificar os conceptos de saúde, sexualidade e saúde sexual.
Identificar e analizar os factores que inflúen na mellora ou deterioro da nosa saúde.
Derribar os mitos e estereotipos creados ó redor da sexualidade.
Informar sobre os métodos preventivos e anticonceptivos existentes.
Ofrecer información sobre as distintas ITS (vías de transmisión e contaxio e prevención)
Potenciar a utilización do preservativo tanto masculino como feminino como único método eficaz na prevención de ITS.

O curso está organizado pola Consellería de Sanidade do Concello de Noia dentro do programa de prevención da infección polo VIH e coa colaboración do Comité Antisida Lazos de Ferrol.

O curso é de balde, e as inscrición as podedes facer no 609.82.31.34 ou no email: saavedrapino@gmail.com. O número de prazas é de 12 persoas.

OMIXBoiro: Oferta Formativa TIC Centro de Novas tecnoloxías

OMIXBoiro: Oferta Formativa TIC Centro de Novas tecnoloxías: "Apertura do prazo para inscribirse na oferta formativa(762 prazas.) TIC do Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia correspondente ao período..."

venres, 3 de setembro de 2010

Oferta Formativa TIC Centro de Novas tecnoloxías

Apertura do prazo para inscribirse na oferta formativa(762 prazas.) TIC do Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia correspondente ao período 2010/2011.

As datas de apertura dos prazos de inscrición para anotarse ás accións formativas programadas son as seguintes:

 • Cursos do 4º trimestre de 2010: 1 de setembro de 2010.
 • Cursos do 1º trimestre do 2011: 1 de novembro de 2010.
 • Cursos do 2º trimestre de 2011: 1 febreiro de 2011.

As bolsas de axudas para desempregad@ s están recollidas na Orde da Consellería de Traballo e Benestar do 28 de decembro de 2010, doga número 253 do 30 de decembro.

mais información en http://cntg.xunta.es/pdf/20090810_ProgFormat_g.pdf

Prazas de Bolseiros en centros residenciais docentes

Convócanse 30 prazas de colaborador@ s bolseir@ s nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo, dependentes da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, da forma que a seguir se relaciona:

CRD A Coruña: 18 prazas.

CRD Ourense: 6 prazas.

CRD Vigo: 6 prazas.

Para optar á praza é preciso que concorran ou se acrediten, se é o caso, os seguintes requisitos:

 • Ser español/a, calquera que sexa o título xurídico polo que posúa a nacionalidade española, ou ser nacionais dun país membro da Unión Europea, estranxeir@ s, residentes en España no momento de asinar a súa solicitude.
 • Non estar en posesión do título académico que habilita para actividades profesionais, amenos que este título supoña un nivel ou grao inferior a dos estudios que pretende realizar.
 • Ter cumprido, como mínimo, 18 anos.
 • Estar inscrit@ ou matriculad@, no curso 2010/2011, nun centro oficial universitario.
 • O estado de saúde d@ colaborad@ r bolseir@ deberá permitir o normal desenvolvemento da vida docente da residencia.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 3 de outubro de 2010.

Máis información DOG Nº 169 Xoves, 2 de setembro de 2010

mércores, 1 de setembro de 2010

Mercado Atlántico de Creación Contemporánea

O Mercado Atlántico de Creación Contemporánea é un encontro profesional multidisciplinar que ten como obxectivo a difusión e o intercambio de ideas entre creadores, artistas, produtores, xestores da cultura, empresas e institucións.

Macc é un espazo de intercambio no que se difunden ideas e procesos de traballo que apostan polo risco e o atrevemento. Un espazo no que profesionais interesados no ámbito da economía social traballan na construción dunha relación saludable e frutífera entre a creación artística, a economía e a empresa.

A cita será Venres 10 , Sábado 11 e Domingo 12 de septembro

Para mais información...http://www.maccatlantic.org/

Prazas para profesor na Universidade de Vigo

A Universidade de Vigo ven de convocar o concurso público para a provisión de 32 prazas de profes@ r contratad@ doutor (CD 1009 a CD1037).

Algúns requisitos d@ s candidat@ s:

 • Ser españ@ l ou nacional dun Estado membro da Unión Europea ou nacional daqueles Estados aos que lles sexa de aplicación a libre circulación de traballador@ s nos termos en que se atopa definida no Tratado Constitutivo da Comunidade Europea.
 • Ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa.
 • Estar en posesión dá titulación de doutor/a.
 • Acreditar a avaliación positiva pola Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación ou pola Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia.
 • Ter aboadas as taxas dentro do prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 24 de setembro de 2010.

mais información DOG Nº 168 Mércores, 1 de setembro de 2010

Curso mulleres emprendedoras

Curso mulleres emprendedoras

A Fundación Mujeres organiza un curso gratuíto semipresencial de “Creación de Empresas” para mulleres emprendedoras e empresarias.

Características da acción formativa:

 • 100 horas de duración.
 • traballo online personalizado.
 • sesións presenciais: particpativas e dinámicas, con casos reais.
 • asesorías técnicas individualizdas.
 • prazas limitadas.
 • comezo 23 setembro.
mais informacion en http://updbarbanzanoia.wordpress.com/

Axudas para a matrícula nun Máster ou nun Título propio.

Axudas para a matrícula nun Máster ou nun Título propio. PDF Imprimir
Mércores, 01 Setembro 2010 07:56
O Ministerio de Educación convoca axudas para a matrícula nun Máster, destinadas a titulados universitarios en situación laboral de desemprego, para o curso 2010-2011. Así mesmo convócanse axudas para financiar os gastos derivados da matrícula nun título propio de máster realizado durante o curso 2010-2011 nunha universidade pública. As axudas van dirixidas a titulados universitarios en situación laboral de desemprego, que se encontren inscritos como demandantes de emprego e estean a percibir ou percibisen durante o ano 2010 a correspondente prestación económica por desemprego.
A contía da axuda para cursar un máster oficial ou un título propio será, en todo caso, o prezo público oficial que se fixe para os servizos académicos que conduzan á obtención do título no curso 2010-2011.
Requisitos:
a) Ter nacido entre o 1 de xaneiro de 1970 e o 31 de decembro de 1985.
b) Estar en posesión dun título universitario oficial español ou outro expedido por unha institución de educación superior do Espazo Europeo de Educación Superior.
c) Encontrarse en situación laboral de desemprego e estar inscrito como demandante de emprego á data da 1 de setembro de 2010.
d) Estar ou ter estado a percibir prestación ou subsidio por desemprego con cargo ao presuposto do Servizo Público de Emprego entre o 1 de xaneiro e o 1 de setembro de 2010, ambos os dous inclusive.
e) Estar matriculado no curso 2010-2011 nun curso completo de máster oficial. Tamén serán candidatos á axuda que estean matriculados dun curso completo nun título propio de máster impartido por unha universidade pública.
O prazo de presentación de solicitudes estenderase ata o día 16 de novembro de 2010, inclusive.

Máis información no BOE do 1 de setembro de 2010 e en www.educacion.es