mércores, 1 de setembro de 2010

Prazas para profesor na Universidade de Vigo

A Universidade de Vigo ven de convocar o concurso público para a provisión de 32 prazas de profes@ r contratad@ doutor (CD 1009 a CD1037).

Algúns requisitos d@ s candidat@ s:

  • Ser españ@ l ou nacional dun Estado membro da Unión Europea ou nacional daqueles Estados aos que lles sexa de aplicación a libre circulación de traballador@ s nos termos en que se atopa definida no Tratado Constitutivo da Comunidade Europea.
  • Ter cumpridos os 16 anos de idade e non exceder da idade máxima de xubilación forzosa.
  • Estar en posesión dá titulación de doutor/a.
  • Acreditar a avaliación positiva pola Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación ou pola Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia.
  • Ter aboadas as taxas dentro do prazo de presentación de solicitudes.

O prazo de presentación de solicitudes remata o 24 de setembro de 2010.

mais información DOG Nº 168 Mércores, 1 de setembro de 2010

Ningún comentario:

Publicar un comentario