mércores, 19 de xaneiro de 2011

Becas para estudios de Metroloxia

O Centro Español de Metroloxía convoca unha bolsa que ten por obxecto a especialización en Metroloxía e actividades complementarias no campo do termometría, dun Técnico Superior en Formación Profesional de Segundo Grao, ou de Módulos Profesionais de Nivel 3 ou de Ciclos Formativos de Grao Superior ou con titulación equivalente, das familias profesionais de «Química» ou «Electricidade e Electrónica».

Requisitos que debe reunir o solicitante
Poderán ser beneficiarios da bolsa de formación de especialistas en Metroloxía convocada pola presente Resolución, aquelas persoas físicas que, tendo plena capacidade de obrar e non estando inhabilitadas para a obtención de axudas e subvencións públicas, reúnan os seguintes requisitos:
a) Ter a nacionalidade española ou dun Estado membro da Unión Europea ou estranxeiro, con residencia legal en España no momento de solicitar a bolsa.
b) O solicitante deberá encontrarse en posesión do título académico axeitado, ou acreditar o aboamento dos dereitos para a súa expedición, ao termo do prazo de presentación de solicitudes, despois de ter que finalizar os estudos correspondentes ao devandito título no ano 2002 ou posterior.
c) Os títulos obtidos no estranxeiro ou en centros españois non estatais deberán estar validados ou recoñecidos no momento de presentar a solicitude.
d) Non padecer enfermidade nin defecto físico que impida o desenvolvemento da actividade formativa que constitúa o obxecto da bolsa.

Prazo

O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días naturais, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación da convocatoria no «Boletín Oficial do Estado».

Información

BOE do 18 de xaneiro de 2011. http://www.boe.es/boe/dias/2011/01/18/

Ningún comentario:

Publicar un comentario