luns, 15 de novembro de 2010

FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA

Oferta educativa da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria , para formación profesional a Distancia, de grao superior en Educación Infantil e grao medio de Emergencias Sanitarias, no CIFP Ánxel Casal- Monte Alto (A Coruña)
Destinadas ás persoas adultas, especialmente, se teñen acreditada experiencia profesional, preferentemente nun sector relacionado con ciclo formativo.
Condicións de acceso: ter cumplidos 18 anos , posuír título de graduado en ESO ou equivalente para o grao medio e título de bacharelato ou equivalente, para os ciclos de grao superior.
Ter superada a proba de acceso a ciclos formativos de FP de grao medio ou superior.
Malia o anterior, as persoas adultas que non cumpran os requisitos anteriores poderán cursar ofertas de módulos profesionais asociados a unidades de competencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, sempre que teñan acreditada unha experiencia laboral equivalente ao traballo a tempo completo de dous anos.
O prazo de presentación de solicitudes é entre o 12 e o 18 de novembro de 2010.
Máis información 981 210112
http://centros.edu.xunta.es/cifpanxelcasal
www.edu.es

Ningún comentario:

Publicar un comentario