luns, 20 de decembro de 2010

Bolsas para ampliación de estudos curso 2011-2012 do Banco de España

O Banco de España convoca cinco bolsas, cuxo obxecto é proporcionar axuda financeira para a ampliación de estudos no estranxeiro e titulacións de másteres oficiais en España durante o curso académico 2011-2012. Estas cinco bolsas destinaranse a financiar a ampliación de estudos no estranxeiro ou en España, sobre temas de economía, en especial sobre cuestións relativas a teoría macro e microeconómica, economía monetaria e financeira, economía internacional e econometría.

Requisitos dos candidatos
Poderán optar ás bolsas obxecto desta convocatoria todos os españois que vaian iniciar ou completar a ampliación de estudos no estranxeiro ou en España e que estean en posesión do título de licenciado universitario ou doutro análogo a xuízo do Banco de España.
Con carácter excepcional, admitiranse solicitudes de alumnos matriculados no último curso da súa carreira. En estes casos, a adxudicación da bolsa entenderase condicionada a que o candidato ostente a titulación superior o día 1 de setembro de 2011.
O beneficiario dunha bolsa deberá coñecer suficientemente o idioma do país onde vaia realizar os seus estudos e investigacións, de maneira que poida aproveitar axeitadamente as correspondentes ensinanzas.

Solicitude e prazo de presentación
Os interesados deberán cumprir o correspondente formulario de solicitude, que poderá obterse directamente do sitio web do Banco de España, no seu Rexistro Xeral ou en calquera das súas sucursais. O formulario de solicitude e toda a documentación que a continuación se relaciona deberán enviarse ao correo electrónico rho.investigacion-becas@bde.es, antes das 14 horas do 11 de febreiro de 2011.Excepcionalmente, o trámite de entrega citado poderá ser substituído polo envío da documentación por correo,preferiblemente a unha cara, sempre e cando teña entrada no Banco de España antes da data sinalada.

Información
Telefónica: 91 338 6834 (lunes a viernes, de 9 a 14 horas)

Ningún comentario:

Publicar un comentario