venres, 3 de febreiro de 2012

Bolsas para cursar másteres universitarios

A Fundación "La Caixa" convoca 100 bolsas de mobilidade para cursar estudos de másteres oficiais, en universidades españolas, durante o curso 2012-2013.
A convocatoria contempla todas as áreas do coñecemento e está dirixida a graduados universitarios, licenciados e titulados superiores que desexen cursar un máster que implique tanto o cambio de universidade coma o de comunidade autónoma de residencia.
Os estudos obxecto das presentes bolsas deben ser a tempo completo e cunha carga lectiva mínima de 60 créditos ECTS anuais.

Dotación:
Matrícula do máster, sen límite de importe.
Dotación de 1.300 € mensuais.
Dotación única inicial de 1.000 €, para cubrir gastos de viaxe e instalación

Requisitos:
Os solicitantes deben ter a nacionalidade española.

Titulacións:

Os graduados universitarios, licenciados e titulados superiores que cursasen os estudos nalgunha de
as facultades ou centros de ensino superior das universidades españolas. Non se admitirán solicitudes en que
acredítense estudos de diplomatura, enxeñaría técnica ou arquitectura técnica, salvo que estes estudos se completaran cos estudos do ciclo superior que correspondan a algunha das titulacións mencionadas.

Os alumnos que, despois de obter o grao universitario no estranxeiro, acrediten o suplemento europeo
ao título ou a homologación do Ministerio de Educación antes da data de peche da convocatoria.

Os estudantes que sigan o último curso de carreira nalgunha universidade española ou do Espazo Europeo de
Educación Superior durante o curso 2011-2012. No devandito caso, os estudantes seleccionados deberán acreditar, para obter a bolsa, ter finalizado os estudos na convocatoria de xuño/xullo de 2012.

Os profesores superiores de música, que deberon cursar os estudos nalgunha escola ou conservatorio
superior de música.

Coñecemento de idiomas:
Os solicitantes deben acreditar o seu coñecemento do idioma inglés cun dos seguintes certificados:

Universidade de Cambridge: First Certificate ou superior.
IELTS (cualificación mínima: 5).
TOEFL (cualificación mínima: 61 en Internet based,173 en computer based ou 500 en paper based).
Certificado de aptitude do ciclo superior (plan antigo) ou certificado do nivel avanzado - B2 (plan novo),
cursado e aprobado, das escolas oficiais de idiomas.
Diplomas ou certificados expedidos polas escolas de idiomas das universidades, que acrediten, ter cursado
e aprobado o nivel B2 (ou superior) do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCER).
Os solicitantes que desexen realizar un máster en administración de empr esas (MBA) deben acreditar unha
puntuación mínima de 700 no test GMAT e presentar algunha das seguintes acreditacións do seu nivel de
inglés:
Universidade de Cambridge: Proficiency.
IELTS (cualificación mínima: 8).
TOEFL (cualificación mínima: 110 en Internet based, 270 en computer based ou 637 en paper based).

Os candidatos que obteñan unha bolsa deben empezar o máster no curso 2012-2013. O máster que desexe cursarse debe ser oficial.

O prazo para presentar solicitudes estará aberto ata o día 5 de marzo de 2012.

Máis información en http://obrasocial.lacaixa.es

Ningún comentario:

Publicar un comentario