xoves, 1 de agosto de 2013

Subvencións a Asociacións Xuvenís

O Instituto da Xuventude, INJUVE, convoca subvencións a Asociacións Xuvenís.
Será obxecto de subvención o mantemento, funcionamento, e equipamento das asociacións xuvenís e das entidades prestadoras de servizos á xuventude de ámbito estatal.
O mantemento e funcionamento inclúe o financiamento dos seguintes gastos:
- A contratación do persoal da entidade.
- As reunións dos órganos de goberno.
- Os orixinados pola pertenza a Organismos internacionais.
- Gastos derivados do local en que se sitúe a sede social da entidade, así como subministracións, material de oficina, telefonía, correo e outros análogos.
- A difusión da información, orientación e asesoramento dirixido aos seus asociados e ás persoas obxecto da súa atención.
O equipamento inclúe medios informáticos, audiovisuais e mobiliario para as sedes das entidades xuvenís e obras de conservación ou de adecuación dos inmobles das devanditas sedes.
Requisitos:1. Estar legalmente constituídas e no seu caso, debidamente inscritas no correspondente Rexistro Público, dentro do prazo de presentación das solicitudes, como:
a) Asociacións xuvenís, Federacións ou Confederacións de Asociacións Xuvenís.
b) Seccións Xuvenís de entidades sociais ou organizacións no que teñan recoñecidos nos seus Estatutos autonomía funcional, organización e goberno propio para os asuntos especificamente xuvenís.
c). Entidades prestadoras de servizos á xuventude, dedicadas con carácter exclusivo á realización de actividades en favor da xuventude segundo previsión expresa nos seus Estatutos.
2. Ter ámbito de actuación estatal segundo os seus Estatutos.
3. Acreditar documentalmente ter sede aberta e en funcionamento no ámbito de varias Comunidades Autónomas.
O prazo para presentar solicitudes estrá aberto ata o 2 de agosto de 2013.
Máis inforamción no BOE do 13 de xullo de 2013 e en www.injuve.es

Ningún comentario:

Publicar un comentario