luns, 29 de novembro de 2010

Premios para estudantes de Danza Clásica correspondentes ano 2010


Destinatarios

-Esta convocatoria está dirixida a todos os estudantes que tendo unha idade máxima de 25 anos cumpran ademais algunha das circunstancias seguintes: cursen o último curso de Ensinanzas Profesionais de Danza; cursen Ensinanzas Superiores de Danza; ou ben, finalizasen os estudos superiores de Danza no ano académico 2009/2010.

Dotación económica

-No concurso outorgaranse 10 premios de 6.000 euros cada unha na modalidade de Danza Clásica.

Prazo

-O prazo de presentación de solicitudes e a documentación que deberá acompañarse, será de quince días naturais, contados a partir do día seguinte á publicación da convocatoria no «Boletín Oficial do Estado».

Información

-BOE do 20 de novembro de 2010. Páxina web

http://www.boe.es/boe/dias/2010/11/20/pdfs/BOE-A-2010-17842.pdf

Ningún comentario:

Publicar un comentario